1 dan
Period

Morahalom Banja Mađarska opis

Morahalom Spa MađarskaBanja Eržebet Morahalom – ima 14 pokrivenih i 9 otvorenih bazena, lečilište i wellnes kao i infra i finskom saunu. Voda koja stiže sa dubine od 660 metara topla je 39.5 stepeni Celzijusovih, sadrži alkali hloride i jod i služi za  lečenje oboljenja kičme, reume mišića i lečenje ginekoloških problema. Ukupna površina bazena dostiže 2.200 m2. Lekoviti bazeni pune se isključivo lekovitom vodom bez dodavanja hemikalija. Bazene čine privlačnim ugrađene hidromasaže za ramena i leđa, a pored toga tuš i vodopadi sa raznim elementima. Banja pruža mogućnost zabave, uživanja i dobrog provoda za sve uzraste, a za dobru hranu brine čarda koja se nalazi u sastavu banjskog kompleksa.

Morahalom se nalazi oko 20 km jugozapadno od Segedina i oko 15 km od graničnog prelaza Horgoš i ima oko 6000 stanovnika. Postojanje termalnih izvora uslovili su banjski status mesta, a sama Banja, po svojim lečilišnim funcijama prepoznata u ovom delu Evrope.

OSNOVNE INFORMACIJE Jednodnevni izlet / Wellness&Spa / Mađarska / Morahalom banja / autobuski prevoz
MESTO POLASKA Beograd
VREME POLASKA Polazak iz Beograda u 05.30 časova (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje).
VREME POVRATKA Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima.
TERMINI PUTOVANJA u avgustu (26.08.2017. godine)
u septembru (02.09. 09.09. 16.09. 23.09. 30.09.)
u oktobru (07.10. 14.10. 21.10. 28.10.)
ARANŽMAN OBUHVATA
prevoz turističkim autobusom na nevedoj relaciji od 16 do 87 sedišta / mesta se određuju prema prijavi
odlazak do hipermarketa Aushan, Praktiker i Metro osim polaska sredom
usluge predstavnika agencije tokom putovanja
ARANŽMAN NE OBUHVATA
putno zdravstveno osiguranje
doplata za celodnevno korišćenje termalnih bazena – ulaznicu 2000 forinti (oko 6,5 eura plaća se vodiču u autobusu isključivo u forintama – zamena novca na graničnom prelazu ili u Beogradu u VIP menjačnicama po povoljnijem kursu)
individualne putnikove troškove i druge nepomenute usluge

Morahalom Banja Mađarska program

1

1 dan

Polazak iz Beograda u 05.30 časova (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Vožnja autoputem ka Morahalomu sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i potrebnim pauzama. Dolazak do banje u prepodnevnim časovima. Kupanje u otvorenim i zatvorenim bazenima, korišćenje saune i ostalih sadržaja prema individualnom interesovanju. Boravak u banji do popodnevnih časova kada je predviđen polazak. Poseta hipermarketima Auchan (bivša Cora), Metro, Praktiker osim za polaske sredom. Slobodno vreme. Polazak oko 19 časova. Nastavak putovanja ka Beogradu. Dolazak u kasnim večernjim časovima. Boravak  u banji sredom do 18h.

Morahalom Banja Mađarska mapa

Morahalom Banja Mađarska napomene

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA. OTKAZ 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA PUTOVANJA, licenca OTP 26/2010

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
– gotovinski  isplaćeno 7 dana pre putovanja
– platnim karticama VISA,DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

NAPOMENE:
– za putovanej u Mađarsku obavezno posedovanje crvenog biometrijskog pasoša
– ne čeka se na granici obrada papira za TAX FREE
– u sklopu kompleksa nalazi se čarda gde je moguć ručak
– OSIGURANJE: preporučuje se, jer madjarski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornostukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u R. Mađarsku

POSEBNE NAPOMENE:
–  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
–  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na
usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na
putu.
–  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku
trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije
preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja
autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod
ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se
organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
–  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome
potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju,
neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako
sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i
sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj
kolektivizma.
–  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je
1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
–  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja,
ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja
povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
–  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled
nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju,
zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
–  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova
izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja
usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled
državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih
centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
–  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa
putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina
polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
–  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na
internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim
vremenom na putovanju.
– Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja
ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne
promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
– U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost
ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova.
Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan
je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj
se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela,
obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene
hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u
svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
– Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i
kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi
odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih
sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i
promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata
(npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…)
–  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo
zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
–  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni
autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i
njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.).
Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
– Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim
sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim
ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih
dimenzija.
–  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se
boravi.
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve
putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i
osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
–  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
– Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije.
Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami
snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete,
kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
–  Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici
koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje
u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU
(potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…)
informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu
zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da
pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
–  Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi
odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama
agencije
–  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska.
Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih
podataka oko polaska na putovanje.

Morahalom Spa Mađarska